Štatút SMS súťaže Vianočná súťaž s Ecohome services.

I. Názov súťaže.
„Vianočná súťaž s Vorwerk Slovakia“ (ďalej len „Súťaž“).

II. Organizátor súťaže.
Organizátor súťaže je Ecohome services s. r. o, Piešťanská 3, 91701 Trnava, IČO: 50580027 (ďalej len
„Organizátor“).

III. Miesto a trvanie súťaže.
Súťaž prebieha od 6. 12. 2018 do 13. 12. 2018 (vrátane) na Facebookovej stránke
https://www.facebook.com/ECOhome-Services-227427597441292/

IV. Účel súťaže.
Súťaž je organizovaná ako marketingová súťaž. Jej cieľom je zvýšiť povedomie spoločnosti Ecohome
services a jej službách. Sekundárnym cieľom je tvorba marketingovej databázy za účelom ponuky
produktov a služieb.

V. Podmienky účasti.
1. Do Súťaže sa môžu zapojiť ľudia s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky ktorí
v čase trvania súťaže dosiahli vek 18 rokov. Zapojením sa do Súťaže užívateľ súhlasí s jej
podmienkami a týmto štatútom.

2. Zaslanie odpovede na súťažnú otázku „Servisom čoho sa zaoberá spoločnosť Ecohome?“
prostredníctvom SMS, alebo aplikácie WhatsApp s textom odpovede a kontaktnými údajmi:
meno, mesto trvalého pobytu a PSČ.

3. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci a spolupracovníci Organizátora. V prípade, že sa
výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom alebo spolupracovníkom Organizátora, výhra
sa neodovzdá a prepadá v prospech Organizátora súťaže. V prípade, ak takáto osoba už
výhru prevzala, je povinná túto Organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy
Organizátora súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Organizátorovi súťaže plnú hodnotu
príslušnej výhry.

4. Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci Organizátorovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so
spracovaním osobných údajov pre účely: vyhodnotenie súťaže, vedenie evidencie
súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, tvorba marketingovej databázy za účelom ponuky
produktov a služieb a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné
údaje (mail, číslo telefónu). Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne
daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle súťažiaceho, ktorý
udeľuje na obdobie 3 rokov. Viac na stránke https://eshop.zaren.sk/sk/ochrana-osobnychudajov/

5. Ktorýkoľvek z udelených súhlasov podľa bodu 5.4. Podmienok účasti je možné kedykoľvek
písomne odvolať prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného na adresu sídla
Organizátora Súťaže alebo na e-mailovú adresu zodpovednej osoby Organizátora:
andrej.mikoczi@zaren.sk. V prípade, ak účastník odvolá svoj súhlas podľa bodu 5.4.
Podmienok udelený na účely organizovania Súťaže, jeho účasť v Súťaži nie je ďalej možná.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu
pred jeho odvolaním.

VI. Pravidlá súťaže.
1. Do súťaže budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnia Podmienky účasti uvedené v bode V.

2. Do žrebovania o hlavnú cenu bude zaradený každý účastník, ktorý prostredníctvom SMS
alebo aplikácie WhatsApp pošle správnu odpoveď na súťažnú otázku „Servisom čoho sa
zaoberá spoločnosť Ecohome“ a pripíše svoje kontaktné údaje podľa Podmienok súťaže čl. 2.

3. Žrebovanie sa uskutoční formou náhodného výberu dňa 14. 12. 2018. Zverejnenie výhercu
sa uskutoční do 3 pracovných dní od vyžrebovania.

4. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.

5. Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

VII. Hlavná cena.
1. Hlavnou cenou je víkendový pobyt na zámku The Grand Vígľaš pre dve osoby.

VIII. Odovzdanie výhry.
1. Odovzdanie výhry zabezpečuje Organizátor a to buď osobným doručením, prípadne
prostredníctvom kuriérskej služby na adresu, ktorú zadá vyžrebovaný výherca súťaže.

2. Výherca bude kontaktovaný telefonicky na číslo, z ktorého poslal SMS alebo správu cez
WhatsApp do 3 dní od vyžrebovania.

3. Ak sa Organizátorovi z dôvodov, ktoré nie sú na jeho strane, nepodarí skontaktovať
s výhercom, prepadá výhra v prospech Organizátora.

4. Výhra nie je právne vymáhateľná. Výhru nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzatá
výhra prepadá Organizátorovi.

IX. Záverečné ustanovenia.
1. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorých aktivita naznačuje
podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž skrátiť, predĺžiť
alebo ukončiť podľa vlastného uváženia a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

3. Organizátor Súťaže nemá voči účastníkovi Súťaže žiadnu povinnosť úhrady nákladov
spojených so Súťažou a zároveň nehradí účastníkovi Súťaže žiadne náklady, ktoré mu týmto
vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s výhrou v Súťaži.

4. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa.

5. Štatút Súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia Súťaže na Facebookovej
stránke https://www.facebook.com/ECOhome-Services-227427597441292/

Ing. Marián Broškovič
konateľ Ecohome services s. r. o.

Potrebujete viac informácií o možnostiach inštalácie detektorov pre Váš dom?

0850 122 133

Záujem o obhliadku
close slider

    Týmto súhlasom nám ako dotknutá osoba udeľujete možnosť zasielať vám e-mailový newsletter. Nájdete v ňom naše najzaujímavejšie akcie, cenové ponuky, novinky, súťaže, či nové služby. Posielame ho zvyčajne jedenkrát za mesiac. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
    Viac informácií

    Pokračovaním prehliadania týchto stránok súhlasíte so spracovaním cookies. Viac informácií

    Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

    Zavrieť