Prehlásenie o spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov a v súlade s so zákonom č. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najprehľadnejšie a praktické. Pretože sú informácie o spracúvaní osobných údajov veľmi komplexné a rozsiahle.

 

  1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ECOHOME Group s. r. o., IČO: 53123913, so sídlom Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica (ďalej aj „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ má kompetentnú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese prevádzkovateľa, alebo elektronicky na adrese prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, názov firmy, adresa sídla, adresa bydliska alebo adresa miesta, kde sa kupujúci obvykle zdržiava,

 

  1. Prečo spracúvame vaše údaje a na aké účely?

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zmlúv uzatvorených v zmysle zákona č.  513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník.

Vaše osobné údaje spracúvame pre účely uzatvorenia zmluvy, správy zmluvy alebo pre rokovania o uzatvorení alebo o zmene zmluvy uskutočnené na návrh dotknutej osoby. V takom prípade sú spracovávané osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.

Vaše osobné údaje spracúvame ďalej aj pre účely marketingu a/alebo zdieľanie, pokiaľ od Vás máme udelený dobrovoľný súhlas. Udelený súhlas, môžete kedykoľvek odvolať, a to aj v jednotlivých častiach, buď telefonicky, e-mailom na adrese prevádzkovateľa, alebo písomne na korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa.

 

  1. Aké máme oprávnené záujmy pre spracúvanie osobných údajov?

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať Vás o novinkách týkajúcich sa správy a používania poskytnutých služieb a tovarov a ponúkať vám služby a produkty prevádzkovateľa.

 

  1. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Aby sme zaistili riadny chod spoločnosti a poskytli Vám kvalitné služby, majú prístup k Vašim osobným údajom aj ďalšie tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, advokátske kancelárie a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre prevádzkovateľa a s ktorými máme, samozrejme uzatvorené korektné zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Konkrétny zoznam príjemcov je uvedený a pravidelne aktualizovaný na webstránke prevádzkovateľa.

 

  1. Aké dlhé obdobie máme uložené vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.

 

  1. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na prevádzkovateľa a na osobu, ktorá je v našej spoločnosti zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch prevádzkovateľa. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

  1. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ využíva v rámci svojich procesov automatizované informačné systémy a profilovanie, ktorých cieľom je zabezpečenie chodu spoločnosti a poskytnúť Vám kvalitné služby prispôsobené vám presne na mieru. Uvedené činnosti sú používané najmä pre vyhodnotenie rizík a ďalších služieb, ktoré vám poskytujeme.

Prosíme vás o zdieľanie týchto informácií aj s ďalšími osobami, ktoré ste uviedli na zmluve či v priebehu jej trvania, pretože aj ich osobné údaje pre účely vašej zmluvy spracovávame. Tieto osoby môžu tiež získať podrobnejšie a aktuálne informácie na webovej stránke www. eco-home.sk..

Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, neváhajte sa, prosím, obrátiť na prevádzkovateľovu linku +421 911 120 369, e-mailovú adresu info@eco-home.sk alebo priamo písomne na adresu prevádzkovateľa.